Θα μπορούσες να φανταστείς ότι τα αιολικά πάρκα, εκτός από πηγή ενέργειας, αποτελούν και πηγή έμπνευσης...
13.jpg12.jpg15.jpg14.jpg22.jpg23.jpgNottoolatEresized4WEB(1).jpg

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον.», με επόπτη καθηγητή τον κ.Βασίλειο Μακράκη καθηγητή του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεπόπτρια την κ.Κωστούλα Νέλλη, επίκουρη καθηγήτρια του ίδιου τμήματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Ε΄/ΣΤ΄τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Κ.Π.Α., Ιστορία & Αισθ. Αγωγή . Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD, βασισμένο σε κοινωνικό-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License