Όσοι από εσάς γνωρίζετε καλά Αγγλικά...

…πατήστε στις παρακάτω διευθύνσεις για να παίξετε!

http://www.seai.ie/Schools/Energy_Game/
http://www.energyhog.org/childrens.htm
http://www.sciencemuseum.org.uk/energy/site/EIZGame2.asp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License